Deklaracja dostępności strony Statistics in Transition new series

Główny Urząd Statystyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Statistics in Transition new series

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak alternatywnego tekstu dla niektórych obrazów lub tekst jest błędny.

  • Brak podziału na sekcje header, main i footer lub sekcje zostały źle skonstruowane.

  • Nagłówki zostały źle skonstruowane.

  • Dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku.

  • Na stronie znajduje się pusty przycisk.

  • Na stronie znajduje się wyjustowany tekst.

  • Mogą występować problemy z nawigacją przy użyciu klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Sibiga, adres poczty elektronicznej m.sibiga@stat.gov.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc na numer telefonu 22 608 31 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, to podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, to podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny Urząd Statystyczny, aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Główne wejście znajduje się w budynku C i dostępne jest od alei Niepodległości. Brak schodów.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dostęp do wind, które znajdują się za bramkami bezpieczeństwa, utrudniony jest przez schody. W budynku znajdują się platformy przyschodowe, które eliminują to ograniczenie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego oraz na szóstym piętrze, w budynku B.

W budynku zainstalowany jest system ostrzegający przed niebezpieczeństwem. Nadawane są wtedy komunikaty dźwiękowe i głosowe przez głośniki zainstalowane w budynku i na zewnątrz.

Przed głównym wejściem, od strony alei Niepodległości, wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Głównym Urzędzie Statystycznym nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Back to top
© 2019–2024 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0